Kolektivní vyjednávání v DP Praha je ukončeno


foler-29373__340

Praha – Kolektivní vyjednávání o nárůst mezd a další úprava Kol. smlouvy včetně benefitů od 1.1.2017 věcně skončilo 16.12.2016.

Podpis Dodatku KS je dohodnutý na 22.12.2016.

 

Odborovým organizacím se podařilo nakonec dohodnout se zaměstnavatelem zejména na těchto otázkách, i když bychom si jistě přáli více, i vyšší nárůst mezd:

 

documents-1677020__340Dne 16.12.2016 ve večerních hodinách došlo ke shodě mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem

nad Dodatkem ke Kolektivní smlouvě platné do konce roku 2017, kde byl garantován nárůst tarifních mezd pouze o 0,3% takto:

 

  1. kolektivní smlouva se prodlužuje do konce roku 2020
  2. v roce 2017 dojde k navýšení na středy tarifních mezd o inflaci + 1,7%
  3. v letech 2018, 2019 a 2020 dojde každý rok k nárůstu na středy tarifních mezd o inflaci + 1%

 

Dále:

1) zvýšení hodnoty stravenky v roce 2017 na 90 Kč; v roce 2018-19 na 100 Kč a v r. 2020 na 110 Kč

 

2) čerpání pracovního volna s náhradou mzdy v rozsahu nejvýše 3 pracovních dní za rok bez dodání Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti za předpokladu, že na toto čerpání upozorní zaměstnavatele před plánovaným nástupem na směnu.

 

3) příspěvek na doplňkové penzijní spoření obdrží zaměstnanec v roce 2017 ve výši 1000 Kč/měsíc, v letech 2018 a 2019 ve výši 1100 Kč/měsíc, v roce 2020 ve výši 1300 Kč/měsíc

 

4) pokud nedojde k vyčerpání sociálních nákladů za leden – listopad kalendářního roku, bude tento zůstatek rozpočítán rovnoměrně na všechny zaměstnance DP v pracovním poměru a vyplacen jako příspěvek na individuální uspokojování potřeb zaměstnanců v měsíci prosinec (s výjimky uvedenými v KS)

 

5) Zaměstnanec má možnost požádat o vyplacení příspěvku kdykoliv po uzavření dohody o změně trvání pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. Příspěvek bude vyplacen dle počtu odpracovaných let ke dni výplaty příspěvku.

při 10 a více letech zaměstnání 33 37 000
při 15 a více letech zaměstnání 42 46 000
při 20 a více letech zaměstnání 51 55 000
při 25 a více letech zaměstnání 60 64 000
při 30 a více letech zaměstnání 69 73 000
při 35 a více letech zaměstnání 78 82 000
při 40 a více letech zaměstnání 87 91 000
při 45 a více letech zaměstnání 96 100 000

 

6) Od roku 2017 bude navýšena hodnota volnočasových poukázek na 3.200 Kč. Od roku 2019 bude navýšena hodnota poukázek na 4.000 Kč za podmínek uvedených v KS.

 

7) Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli sjedná DP a bude se podílet na jeho úhradě. Pojistné činí 500 Kč. DP uhradí za zaměstnance částku 300 Kč, částkou ve výši 200 Kč se na úhradě podílí zaměstnanec. Nově se pojištění bude vztahovat na odpovědnost za škodu způsobenou na pneumatikách a discích kol tvořících součást dopravního prostředku (za podmínek uvedených v KS).

 

8) Za práci ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci za každou hodinu odpracovanou v tomto prostředí příplatek ve výši 8 Kč, od roku 2017 ve výši 10 Kč.

 

9) Dělníkům, kteří jsou písemně pověřeni příslušným vedoucím zaměstnancem řízením a organizováním práce dalších zaměstnanců v dělnické profesi v pracovní skupině a kteří v ní sami manuálně pracují, přísluší při vedení skupiny 3 – 10 dělníků, od roku 2017 při vedení skupiny 3 – 7 dělníků, včetně agenturních pracovníků za 1 hodinu vedení skupiny příplatek ve  výši 4 Kč; nad 10 dělníků, od roku 2017 nad 7 dělníků,

 

10) Zaměstnancům, kterým z rozpisu směn vyplyne v provozním dnu pracovní doba rozdělená do více částí, přísluší za každou hodinu čekání mezi jednotlivými částmi v provozním dnu pracovní doby rozdělené do více částí příplatek ve výši 25 Kč, od roku 2017 ve výši 30 Kč, nejméně však 75 Kč, od roku 2017 nejméně však 90 Kč za každou v provozním dnu pracovní dobu rozdělenou do více částí. Příplatek nepřísluší zaměstnancům konajícím práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a souběžně konajícím práci u zaměstnavatele v provozní den, v jiném základním pracovněprávním vztahu a v čase čekání mezi jednotlivými částmi pracovní doby rozdělené do více částí.

 

11) Od roku 2017 přísluší zaměstnanci zastupujícímu vedoucího vozovny souvisle alespoň jeden den příplatek ve výši 80 Kč za každou hodinu zastupování.

 

12) Zaměstnancům bez konkrétního rozvrhu směn přísluší příplatek ve výši  3 Kč za každou odpracovanou hodinu.

 

13) Od roku 2017 přísluší zaměstnancům, kterým bylo svěřeno silniční vozidlo kategorie B1, C, C1 do péče, příplatek ve výši 1 Kč za každou odpracovanou hodinu.

 

14) Od roku 2017 přísluší zaměstnancům při výkonu práce na autobusu vybaveném cyklonosičem a povolenou přepravou kol příplatek ve výši 10,- Kč za každou odpracovanou hodinu.

 

15) Zaměstnancům v pracovním poměru, kterým z rozpisu směn vyplyne v provozním dnu pracovní doba rozdělená do více částí, přísluší za každou hodinu od zahájení výkonu práce do konce výkonu práce příplatek ve výši 3 Kč.

 agree-1238964_960_720

Updated: 11. 2. 2018 — 2:00
© 2016 Ospea - odborový svaz Frontier Theme